top

użytkownik:

hasło:15.07.2019
UWAGA!
Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się do Konkursu
od 23 maja do 15 sierpnia.

11.07.2019


05.06.2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi Osrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Numer naboru: 25/DS/PFRON/2019
Osrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydatów na stanowisko: pomoc biurowa w biurze obsługi srodków PFRON.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze na czas zastępstwa.

Do głównych obowiazków pracownika będzie należało:
1. obsługa biura podawczego
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
3. realizacja zadań dofinansowywanych ze srodków PFRON w ramach pilotażowego programu „aktywny samorzad”

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe lub srednie
2. Co najmniej pół roczne doświadczenie w pracy z klientem
3. Dobra znajomosć obsługi komputera oraz umiejętnosć redagowania pism,
4. umiejętnosć pracy pod presja czasu, komunikatywnosć
5. znajomosć zadań wynikajacych z:
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- pilotażowego programu „Aktywny samorzad”
6. odpowiedzialnosć i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
7. umiejętnosć pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
- życiorys zawodowy (CV),
- kwestionariusz osobowy,
- dokument poswiadczający wykształcenie (dopuszczalne kserokopie potwierdzone za zgodnosć z oryginałem),
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za zgodnosć z oryginałem),
- inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaswiadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty potwierdzone za zgodnosć z oryginałem),
- oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
- oswiadczenie, od kiedy może nastapić zatrudnienie.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone podpisaną przez kandydata klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.”
Dokumenty należy składać w terminie do 06.06.2019r w Dziale Kadr i Organizacji Osrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór numer 25/DS/PFRON/2019 na wolne stanowisko pomoc biurowa w biurze obsługi srodków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej

W przypadku wysłania ofert poczta decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032/ 332 44 41.

Aplikacje, które wpłyna po terminie nie będa rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegaja zniszczeniu.

Dokumenty do pobrania na stronie: https://opsgliwice.pl/ogloszenia-2/ogloszenia


28.05.201928.05.2019

UWAGA!
OGŁOSZENIE O PRACĘ


Amlux SP. z o.o. jest firm± ¶wiadcz±c± usługi w zakresie sprz±tania obiektów bankowych, magazynowych jak i terenów zewnętrznych. Dla klienta na terenie Gliwic poszukuje osób do pracy na stanowisku pracownik serwisu sprz±taj±cego do obiektu położonego przy ulicy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39/1
Praca jest od poniedziałku do pi±tku.

Poszukuj± Pani na rano na 4h od 6-10 oraz 2 Panie na 18-21

Praca polega na sprz±taniu biur, oraz pomieszczeń socjalnych.

Informacje pod numerem telefonu: 604-446-948

23.05.201923.05.2019

UWAGA!
OGŁOSZENIE O PRACĘ


Grupa Evres ma zapotrzebowanie na następuj±ce stanowiska pracy dla stażystów:


Pracownik dozoru
Pracownik sprz±taj±cy - sprz±taczka
Pracownik biurowy
Pracownik działu kadr i księgowo¶ci - pomoc w archiwum i segregacji dokumentów
Przedstawiciel handlowy
Administrator nieruchomo¶ci

Poszukiwani s± pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawno¶ci do odbycia stażu od 3 do 6 miesięcy w ramach unijnego programu stażowego.
Po odbyciu stażu firma jest w stanie zatrudnić tak± osobę na umowę o pracę je¶li podczas stażu będzie spełniała oczekiwania co do wykonywania poleconych obowi±zków.
Osoba do kontaktu: m.strojkowska@grupaevres.com


13.05.201908.05.2019

UWAGA!!!
PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZˇD" NA ROK 2019


RUSZA MODUŁ I PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZˇD"


W roku 2019 w ramach programu realizowane będ± następuj±ce zadania:

Obszar A Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrz±dowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawno¶ci technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawno¶ci technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako¶ci,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi±zania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrz±dowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno¶ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywaj±cego w żłobku lub przedszkolu albo pod inn± tego typu opiek±)


Wnioski przyjmowane będ± od 10.05. do 31.08.2019r.

26.04.2019

DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO¦CIˇ


Zapraszamy na „Dzień Osób z Niepełnosprawno¶ci±”, który odbędzie się 17 maja 2019 roku.
W siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu (sala konferencyjna) odbędzie się uroczysto¶ć w ramach, której przeprowadzone zostan± wykłady i spotkania związane z promowaniem aktywno¶ci osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia w godzinach od 9.00 do 14.00 będ± dostępne stoiska informacyjne z zakresu poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

HARMONOGRAM WYDARZENIA


Plan wydarzenia w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 (sala konferencyjna)

PANEL I

Powitanie go¶ci/br> 9.15-10.00 Koncert muzyczny jako element muzykoterapii – Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu
10.00-10.15 Prelekcja nt. ”Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych” – przedstawiciel ¦l±skiego Oddziału NFZ w Katowicach
10.15-10.30 Prelekcja nt. „Sięgnij po zdrowie” – przedstawiciel Śl±skiej Fundacji Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10.30-10.45 Przerwa – 15 minut

PANEL II

10.45-11.45 Warsztaty „Majowy Ogród” czyli leczenie przez hortiterapię
11.45-12.10 Prelekcja nt. ”Z wiatrem i pod wiatr. Żeglarstwo jako forma rehabilitacji” – przedstawiciel Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Bytomiu
12.10-13.00 Popołudnie poetyckie „Pompka pompuje” – Pani Justyna Kędzia osoba, która leczy poezj±
13.00-13.10 Przerwa – 10 minut

PANEL III

13.10-13.30 Prelekcja nt. „#normalnie się pracuje” – przedstawiciel Centrum Dzwoni w Bytomiu
13.30-14.00 Prelekcja nt. ”Mam orzeczenie o niepełnosprawno¶ci. Czy mogę podj±ć pracę?” – przedstawiciel Oddziału ZUS w Zabrzu

Stoiska informacyjne/konsultacyjne w godzinach od 9.00 do 14.00

- NFZ,
- PFRON,
- MOPR w Zabrzu,
- Urz±d Miejski w Zabrzu,
- Urz±d Skarbowy w Zabrzu,
- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach,
- Fundacja Ziko Dla Zdrowia - bezpłatne badania: pomiar ci¶nienia, spirometria, analiza wieku serca, densytometria) oraz porady kosmetyczne i farmaceutyczne.
- „Apteka Dbam o Zdrowie” - Promocja zdrowej suplementacji,
- REVITAMED - usługi dla niepełnosprawnych
- ROKITNICA - możliwo¶ć wykonania badań USG, EKG
- Siłownia Reshape Zabrze
- Fundacja ¦lą±skiego Centrum Chorób Serca
- Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON)

Wernisaż wystawy malarskiej Pani Katarzyny Warachim.
Autorka prac maluje obrazy ustami. Wystawa będzie dostępna:
Od 17 do 31 maja 2019 r. w siedzibie Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach
Od 1 do 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawno¶ci± zakończ± imprezy sportowo-rekreacyjne, których współorganizatorami będzie zabrzański Oddział.

czerwca 2019 r. III Bytomski Charytatywny Bieg Godno¶ci Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
podczas biegu zostanie zorganizowana loteria fantowa.

15 czerwca 2019 r. wspólnie z siłowni± „ReShape” w Zabrzu podbijamy rekordy kilometrów na bieżni – ¶rodki finansowe zostan± przekazane w ramach zorganizowanej akcji charytatywnej dla osoby niepełnosprawnej.23.04.2019

Kwalifikacje dla młodych


Projekt adresowany jest dla osób niepełnosprawnych w wieku 21-29 lat, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, które nie uczestnicz± w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkaj± na terenie województwa ¶l±skiego.

Osoba długotrwale bezrobotna – różni się w zależno¶ci od wieku: młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Doro¶li (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Osoby chc±ce wzi±ć udział w projekcie musz± być niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (w chwili przyst±pienia do projektu).
Osoby nie mog± uczestniczyć w kształceniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
Osoby nie mog± uczestniczyć w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w innych projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Celem głównym projektu jest poprawa szans na znalezienie pracy dla osób niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach projektu:

Projekt zakłada wsparcie odpowiadające na zidentyfikowane bariery i trudno¶ci w wej¶ciu i utrzymaniu na rynku pracy, oparte na elementach indywidualnych i kompleksowej pomocy:

1.Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Identyfikacja oczekiwań, określenie ścieżki aktywizacji edukacyjno-zawodowej(12h/os.)
Aktualizacja IPD w trakcie trwania projektu (5h/os.)

2.Pośrednictwo pracy (20h/os.)

-Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
-Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
-Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
-Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
-Przedstawienie UP ofert pracy adekwatnych do zdobytych kwalifikacji

3.Szkolenia zawodowe do wyboru w ramach IPD, które trwa ok. 100 h:

-Pracownik biurowy
-Pomoc kuchenna
-Call center/ pracownik obsługi klienta
-Kasjer/ekspendient
-Kurs kosmetyczny (stylizacja paznokci)

Stypendium szkoleniowe (uzależnione od długo¶ci trwania szkolenia – ok. 630 zł)
Zwrot kosztów dojazdu za szkolenie (do 100 zł/m-ce)

4.Staże zawodowe – 3 miesi±ce (Stypendium stażowe- 997,20 zł miesięcznie)

Zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100 zł /m-ce)

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SA BEZPŁATNE


19.04.201918.04.201911.04.20194.04.20194.04.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHRegionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, w zwi±zku z planowanym w listopadzie 2019 roku uruchomieniu oddziału gastronomiczno-cateringowego Zakładu Aktywno¶ci Zawodowej (ZAZ) w Pyskowicach, przeprowadza nabór pracowników. Warunkiem koniecznym do zatrudnienia w ZAZ jest posiadanie orzeczenia o odpowiednim stopniu lub przyczynie niepełnosprawno¶ci tj.:

1) Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (bez wskazania przyczyny niepełnosprawno¶ci)
2) Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upo¶ledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

- Forma zatrudnienia - umowa o pracę.
- Stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwo¶ci pracownika.
- Możliwo¶ć uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i szkoleniach.

Tel. 32 241 13 84
e-mail: zaz@rfpn.org


ULOTKA

1.04.201929.03.201920.03.2019

Aktywny Samorz±d moduł II


Osoby niepełnosprawne posiadaj±ce aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno¶ci zainteresowane dofinansowaniem do kształcenia na poziomie wyższym (dawniej program Student lub Student II) mog± złożyć wnioski na semestr letni 2018/2019 w terminie od 11.03.2019 do 01.04.2019r.


15.03.201915.02.201915.01.20192.01.2019


Darmowy licznik odwiedzin