top

użytkownik:

hasło:21.09.2016

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Osrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina że w dniu 10.10.2016 upływa termin składania wniosków o pomoc ze srodków PFRON w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego Programu „Aktywny samorzad”
Program skierowany jest do osób posiadajacych znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczacych się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przeprowadzajacych przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Oferowana pomoc obejmuje:
 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktoranckiego w przypadku osób, które maja wszczęty przewód doktorski, a nie sa uczestnikami studiów doktoranckich.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi środków PFRON przy ul Zwycięstwa 34 w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych w godzinach:
  Poniedziałek od 12.30 do 16.30
  Wtorek od 12.30 do 15.00
  Sroda od 8.00 do 11.00
  Czwartek od 8.00 do 11.00
  Piątek od 8.00 do 11.00

  Wnioski dostępne sa w biurze oraz na naszej stronie w zakładce aktywny samorzad.  19.07.2016  04.05.2016
  WERNISAŻ  01.04.2016
  AKTYWNY SAMORZAD

  Osrodek Pomocy Spolecznej w Gliwicach informuje, że od dnia 11.04.2016r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie ze srodków PFRON w ramach modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorzad"
  Wnioski dostępne sa w biurze oraz w zakladce "aktywny samorzad"


  W roku 2016 w ramach programu realizowane sa następujace zadania:
  Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrzadowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będacego pod opieka wnioskodawcy, przebywajacego w żlobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieka,

  Terminy
  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków 11.04.2016r.
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 30.08.2016r.

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za posrednictwem Internetu).

  Terminy
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczacych roku akademickiego 2015/2016 - 15.04.2016r.
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczacych roku akademickiego 2016/2017 - 10.10.2016r.

  Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczacych zasad przyznawania tej pomocy.  23.03.2016


  08.03.2016
  AKTYWNY SAMORZAD DLA STUDENTÓW

  W dniu 22 lutego 2016 roku Zarzad Funduszu przyjał Kierunki działań i warunki brzegowe obowiazujace realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorzad” w 2016 roku.
  Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte sa w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

  TERMINY
  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II - 07.03.2016
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 roku wypada:
  • dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2015/2016),

  • dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2016/2017).


  DLA KOGO DOFINANSOWANIE
  Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
  W programie nie moga uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
  • posiadaja wymagalne zobowiazania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie maja przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
  WYSOKOSĆ DOFINANSOWANIA
  Warunki dofinansowania opisane sa w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (...)”.
  W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jesli wysokosć przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  (przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzajacy kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumuja się. W przypadku działalnosci rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokosci przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 wrzesnia 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

  Jesli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednoczesnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wyniesć do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jesli wysokosć przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczacych wkładu własnego.

  WYSOKOSĆ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY (w kosztach czesnego):
  Liczba form kształcenia jednoczesnie objętych dofinansowaniem w ramach programuWnioskodawcy zatrudnieni:Wnioskodawcy, którzy nie sa zatrudnieni:
  Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
  15%
  brak udziału własnego
  Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)
  65%*
  50%*
  * warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

  Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:
  • który zatrudnienie rozpoczał w 2016 roku,albo
  • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jesli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia). Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiazuje, jesli osoba niepełnosprawna:
  • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze srodków PFRON (wsparcie ze srodków PFRON nastapiło np. od II roku), albo
  • jednoczesnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
  Możliwosć refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłacznie w ramach aktualnie trwajacego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :
  • roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
  • roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.


  12.02.2016
  WERNISAŻ  11.02.2016
  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  Informujemy, że w naszym o¶rodku można otrzymac nieodpłatn± pomoc prawn±.
  Prawnicy dyżuruj± w każdy:
  poniedziałek, wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00,
  ¶roda, czwartek, pi±tek w godzinach od 12:30 do 16:30

  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzaj±cych zwrócenie się o udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej zostalo przyznane ¶wiadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163, z póĽn. zm.) i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego ¶wiadczenia lub
  2. która posiada ważn± Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaswiadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będ±cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r.poz. 693), lub
  4. która posiada ważn± legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyla 26 lat, lub
  6. która ukończyla 65 lat, lub
  7. która w wyniku wyst±pienia klęski żywiolowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosla straty.

  Pozostałe punkty w których ¶wiadczona jest nieodplatna pomoc prawna:

  O¦RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. Górnych Walów 9
  POKÓJ NR 5
  W dniach:
  poniedziałek, wtorek, ¶roda czwartek, pi±tek
  w godzinach: od 14:00 do 18:00;

  FILIA NR 1 SO¦NICA UL. Reymonta 18
  POKÓJ NR 4
  W DNIACH:
  poniedziałek, wtorek, ¶roda czwartek, pi±tek
  W godzinach od 11:00 do 15:00.

  2.02.2016

  KONSULTACJE Z I URZĘDEM SKARBOWYM


  W dniach 4 marzec i 8 kwiecień w Gliwickim Osrodku Integracji Niepełnosprawnych w godzinach od 11.30 do 13.30.
  Pracownicy I URZĘDU SKARBOWEGO beda udzielac bezplatnych konsultacji.
  Wszystkich zainteresowanych konsultacjami serdecznie zapraszamy.

  29.01.2016

  AKCJA PIT
  17.11.2015

  ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OBSŁUGI SRODKÓW PFRON


  OD 04.01.2016 OBSLUGA INTERESANTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE:

  • poniedzialek 12.30-16.30


  • wtorek 12.30-15.00


  • sroda 8.00-11.00


  • czwartek 8.00-11.00


  • piatek 8.00-11.00


  15.12.2015  25.11.2015

  BASNIOTERPIA


  Czy basnie sa tylko dla dzieci? A moze to opowiesci, ktore pozostaja z nami przez cale nasze zycie?

  Zapraszamy na warsztaty, na ktorych pochylimy sie nad najpiekniejszymi basniami swiata.

  Poszukamy zapomnianych historii z dziecinstwa i sprobujemy odkryc ich uniwersalne, ponadczasowe znaczenie.

  Pierwsze warsztaty odbeda sie 11 grudnia tj. piatek
  o godzinie 13.00

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY PANSTWA DO ODBYCIA PODROZY DO BASNIOWEGO, MAGICZNEGO SWIATA.


  26.10.2015

  JAK PRZETRWAC NUDNE JESIENNE WIECZORY????


  Wraz z nadejsciem jesieni tracimy energie do zycia. Nastroj spada, nic sie nie chce. Zastanawiasz sie jak uniknac jesiennej chandry?

  Przepis jest bardzo prosty  Od 4 listopada w Gliwickim Osrodku Integracji Niepelnosprawnych w kazda pierwsza srode miesiaca o godzinie 16.00 bedzie mozna zagrac w BINGO

  Zamiast siedziec w domu przyjdz do nas !!!.
  Gwarantujemy przyjazna atmosferę, mnóstwo pozytywnej energii, swietna zabawe.

  NA ZWYCIEZCOW CZEKAJA NAGRODY!!!!


  ZAPRASZAMY


  20.10.2015

  UWAGA!!!


  Gliwicki Osrodek Integracji Niepelnosprawnych ogłasza nabór na bezpłatne warszaty z języka niemieckiego. Zapisy prowadzone sa przez pracownikow GOIN do konca stycznia 2016r.

  Chetnych zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach.


  Pobierz ankiete ....

  31.08.2015

  Uplywa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorzad”


  Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorzad” uplywa w dniu 31 sierpnia 2015 r.

  Ww. wnioski o dofinansowanie ze srodków PFRON moga dotyczyć:


  - kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

  - szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

  - utrzymania sprawnosci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym (Obszar C2),

  - protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (Obszar C3),

  - utrzymania sprawnosci technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (Obszar C4),

  - utrzymania aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inna tego typu opieka – Obszar D).

  Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorzadu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych droga pocztowa - datę stempla pocztowego.  03.04.2015

  PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZAD”


  Osoby niepelnosprawne mieszkajace na terenie Miasta Gliwice zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w ramach pilotazowego programu „Aktywny Samorzad” moga pobierac i skladac wnioski w biurze obslugi srodkow PFRON Osrodka Pomocy Spolecznej znajdujacym się w Gliwickim Osrodku Integracji Niepelnosprawnych przy ul. Zwyciestwa 34 w:

  • Poniedziałki od 12.30 do 16.30
  • Wtorki od 8.00 do 11.00
  • Srody od 8.00 do 11.00
  • Czwartki od 12.00 do 15.00
  • Piatki od 12.00 do 14.00


  Wnioski sa rowniez dostepne na stronie GOIN w zakldce aktywny samorzad Termin przyjmowania wnioskow:

  • MODUŁ I – do 30.08.2015
  • MODUŁ II – do 30.09.2015
  W roku 2015 program obejmuje nastepujace moduly wsparcia:

  MODUŁ I

  Obszar A - Likwidacja bariery transportowej.Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

  Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczenstwie informacyjnym. Dofinansowanie szkolen w zakresie obslugi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania).

  Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu sie (w tym: pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wozka inwalidzkiego o napedzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy konczyny, w ktorej zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci, pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy konczyny (co najmniej na III poziomie jakosci).

  Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznej.

  MODUŁ II

  Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. (termin składania do 30.09.2015r)


  04.02.15

  UWAGA STUDENCI


  wnioski dostępne sa w biurze oraz na stronie w zakladce "aktywny samorzad"
  Termin skladania wnioskow dotyczacych roku akademickiego 2014/2015 uplywa 30.03.2015

  Wnioski na rok akademicki 2015/2016 będa przyjmowane do 30.09.2015  04.02.15

  PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZAD 2015


  W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze srodków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorzad”, tj. następujace formy wsparcia:

  Moduł I:

  Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obszar C Zadanie 2
  - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci

  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (co najmniej na III poziomie jakosci)

  Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będacego pod opieka wnioskodawcy, przebywajacego w żlobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieka (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespolu wychowania przedszkolnego)

  Moduł II pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoly wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za posrednictwem Internetu).

  W przypadku pojawienia się możliwosci zwiększenia srodków inwestycyjnych na realizację programu, Zarzad PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.
  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

  Modułu I

  -dnia 30 sierpnia 2015 r.

  Modułu II

  - dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2014/2015)

  - dnia 30 wrzesnia 2015 r. (dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2015/2016)

  Osoby niepelnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumialosć i cierpliwosć w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wnioskow przez Realizatora programu - Osrodek Pomocy Spolecznej w Gliwicach.